Метою виховання студентів у ЗВО є підготовка не тільки висококваліфікованих фахівців, а й усвідомлення своєї ролі в суспільстві інтелектуальної еліти, і найважливіше – розвиток духовності особистості.
Головними критеріями ефективності виховної роботи виступають рівень національної свідомості, навчально-наукової і громадської активності; переростання виховання в самовиховання; дотримування моральних і етичних норм; відсутність правопорушень.
Університет виховує студентів за допомогою величезної кількості факторів, одним з яких, можливо основним, є атмосфера і процес вільного спілкування з професорами та викладачами.

 


 
Нетривала бесіда з викладачем у вільний від занять час іноді більше впливає на свідомість студента сильніше, ніж прочитаний перед тим курс лекцій. Немало видатних університетських професорів приділяло студентам весь свій вільний час.
Таким чином, виховання сучасної студентської молоді - цілеспрямований процес і результат соціально-культурного співробітництва студента з вузівським співтовариством. Основою процесу соціалізації студентів у навчальний і позанавчальний час повинна бути активна роль особистості стосовно самої себе, обставинам свого життя, взаємодія особистості і суспільства.
Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.
Завданнями національного виховання студентської молоді є:
1.    формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
2.    підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
3.    вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;
4.    підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;
5.    формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
6.    створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
7.    забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;
8.    плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.
Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації плану університету з питань національно-патріотичного виховання студентів.
Викладачі працюють під керівництвом завідувача або заступника завідувача кафедри з виховної роботи у тісному контакті зі студентським самоврядуванням та заступником декана з виховної роботи. Наставники академічних груп провадять бесіди та відвідують студентів у гуртожитку, долучаються до формування у них національно свідомої, фізично здорової особистості з притаманними їй цінностями сучасного українського виховання.