•    «Медична біологія» для студентів 1-2 курсів медичних факультетів (українською, російською та англійською мовами);
•    «Медична біологія» для студентів 1-2 курсів стоматологічного факультету (українською, російською, англійською мовами);
•    «Біологія з основами генетики» для студентів 1-2 курсів фармацевтичного і медичних факультетів (українською, російською, англійською мовами).

Кафедра медичної біології здійснює підготовку студентів 1-2 курсів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів на основі навчальних програм, складених відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» відповідних кваліфікацій та спеціальностей у вищих навчальних медичних закладах освіти України з урахуванням Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти та вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи навчання.