1.    Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С., Тарасова І.А., Стрижак Н. В., Серих Н.О., Таллер О.Ю. Використання вітамінного комплексу «АКВАКАРОТИН» / «V-КАРОТИН», як імунокоректора при лікуванні гострих респіраторних захворювань // «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія,епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічн абезпека» : метеріали наук.-практи конф. З між нар. Участю, присвячений щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України м. Київ, 11-12 жовтня 2018 р. –К: « СПД ФО «Коломіцин В. Ю.», 2018. –  С. 147 –150
2.    Серих Н.О., Таллер О.Ю., Шаршакова О.С. Дослідження ефективності очищення осаду стічних вод від яєць гельмінтів на очисних спорудах м. Краматорська // «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія,епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічн абезпека» : метеріали наук.-практи конф. З між нар. Участю, присвячений щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та приуроченої до 25- річчя Національної академії медичних наук України м. Київ, 11-12 жовтня 2018 р. –К: « СПД ФО «Коломіцин В. Ю.», 2018. –  С. 154 –156
3.    Таллер О.Ю. Поширення скабієсу серед населення зони проведення АТО // «Довкілля і здоров’я»: матеріали науково-практичної конференції м Тернопіль 26-27 квітня 2018р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2018. – С.102
4. Мікрюкова Н.Г., Таллер О.Ю., Янкова С.О. Ділові ігри при вивченні паразитології в курсі медичної біології // «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю (Тернопіль, 17-18 травня 2018р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С.211-212.
5. Гриненко П.О., Федоренко В.В, Янкова С.О. Пероксидазна активність деяких штамів Flammulina velutipes в культурі // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя». – Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім», 2018. – С. 45-46.
6.    Громова Т.В., Коваль С.Ю. Проблема грибкових інфекцій в медицині та шляхи її вирішення // Збірка тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» - Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2018 - conferences.neasmo.org.ua
7.    Bhavna, Koval S.Yu. Protozoan infection in India // Збірка тез доповідей 80-го Наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» - Краматорськ: ДНМУ, 2018 - С. 10.
8.    Коваль С.Ю. Метаболічний синдром // Збірка тез доповідей 80-го Наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» - Краматорськ: ДНМУ, 2018 - С. 64-65.
9.    Коваль С.Ю. Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей іноземних студентів // Збірка тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» - Кропивницький: ЦДПУ, 2018 – с.12
10.    Ткачук Н. П. Лептоспіроз людей на території Кіровоградської області (загрози, поширення, профілактика) / Н. П. Ткачук // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Суспільні і природничі дослідження та охорона природи Кіровоградської області» (м. Кропивницький, 5 червня 2018 р.). – Кропивницький, 2018. – С. 71 – 72.
11. Ткачук Н. П. Антигенна структура популяцій патогенних лептоспір на прикладі Кіровоградської області / Н. П. Ткачук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (м. Київ, 4-6 липня 2018 р.). – К.: ДІА, 2018. – С. 165 – 167.
12.    Шиморова Ю. Є., Кисличенко В. С., Горяча Л. М. Визначення вмісту екстрактивних речовин в траві пастернаку посівного //Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5 квітня 2018 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. :НФаУ, 2018. – С.144.
13.    Шиморова Ю. Є., Кисличенко В. С., Горяча Л. М. Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині пастернаку посівного// Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій: тези доповідей  Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Х.: НФаУ, 2018. – С. 311.
14.    Шиморова Ю. Є., Кисличенко В. С., Горяча Л. М. Визначення вмісту екстрактивних речовин в коренеплодах пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.) // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects: матер. ІІ наук.- практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. / ред. кол.: О. Ф. Пімінов та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 184-185.
15. Шиморова Ю. Є., Кисличенко В. С., Горяча Л. М. Визначення кількісного вмісту полісахаридів у сировині пастернаку посівного. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІІ науково-практичної конференції з між нар. участю, м. Тернопіль, 27-28 вересня 2018 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2018. – С. 55-56.
16.    Аркушина Г.Ф. Флористичний огляд території Козацького острову (м. Кропивницький) // Рослини та урбанізація: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація»  (Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – С.10-12.
17.    Аркушина Г.Ф. Загальні тенденції розвитку флори населених пунктів Кіровоградщини // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / гол. ред.. колегії Н.А. Калініченко; ЦДПУ. – Кропивницький, 2018. – С.68
18. Мережко Т.А., Аркушина Г.Ф. Проблеми збереження рідкісних рослин Кіровоградщини на прикладі м. Кропивницький  // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / гол. ред.. колегії Н.А. Калініченко; ЦДПУ. – Кропивницький, 2018. – С.99.
19. Маслова Н.М. Сучасні соціокультурні трансформації в Центральній Україні / Наталія М. Маслова. // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp.288-290. (0,15 д.а.)